o Pracowni

Prowadzący Pracownię Liternictwa i Typografii dla studentów Jednolitych Studiów Magisterskich na Wydziale Grafiki:

prof. Wojciech Regulski [ kontakt ]
dr Aleksandra Toborowicz [ kontakt ]
Paweł Krzywdziak [kontakt]

Prowadzący Pracownię Liternictwa i Typografii dla studentów Niestacjonarnych Studiów I i II-go stopnia na Wydziale Grafiki:

prof. Wojciech Regulski [ kontakt ]
dr Aleksandra Toborowicz [ kontakt ]

———

O PRACOWNI LITERNICTWA
kontakt, dodatkowe informacje >> [ pracownia.liternictwa@gmail.com ]

Pracownia Liternictwa i Typografii wypracowała przez dziesięciolecia swego istnienia program, który stale modyfikowany zmianami zachodzącymi w sztuce i dizajnie, w swoim zasadniczym założeniu zachowuje niezmiennie cel kształcenia oparty na podstawowych prawach rządzących budową każdego działania plastycznego i sprawdzalnością realizacyjną przyjętych założeń. Nowe ćwiczenia bazują na ogół na doświadczeniach ćwiczeń poprzednich, pogłębiając świadomość plastyczną studenta, rozwijając sprawność manualną i stwarzając bazę do indywidualnych postaw twórczych. Proces kształcenia poparty jest cyklem wykładów przekazujących obszerną wiedzę o literze, typografii i projektowaniu, a także wyjaśniających problemy poruszane w ćwiczeniach. Wiedza ta daje podstawy do profesjonalnego traktowania funkcji znaku literowego w odniesieniu do litery narzędziowej, projektowanej lub gotowej. W ćwiczeniach litera jest tworzona lub używana w różnych materiałach i mediach; tradycyjnych płaskich, przestrzennych, cyfrowych z animacją komputerową włącznie. Celem nauczania w Pracowni Liternictwa i Typografii jest doprowadzenie studenta do takiego stanu świadomości, który umożliwi mu samodzielne stawianie i rozwiązywanie specjalistycznych problemów literniczych, typograficznych i projektowych zgodnie z potrzebami czasu. Pracownia Liternictwa i Typografii na Wydziale Grafiki krakowskiej ASP prowadzi zajęcia:
— z liternictwa i typografii (dla studentów Wydziału Grafiki — wszystkie lata i rodzaje studiów)

Łącznie studiuje w niej równocześnie około 100 studentów. Każda grupa posiada odrębny program dydaktyczny, dostosowany do jej specyfiki. Studenci uczęszczający do pracowni w ramach specjalizacji prowadzeni są według indywidualnych programów, uwzględniających ich predyspozycje i zainteresowania.

——

PROGRAM PRACOWNI

ROK I i II — Jednolite Studia Magisterskie

NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY LITERNICTWA I TYPOGRAFII

KOD PRZEDMIOTU: 03.5/J-5-0-GP-45-S

PROWADZĄCY KURS: prof. Wojciech Regulski, dr Aleksandra Toborowicz, Paweł Krzywdziak

TYP PRZEDMIOTU: obowiązkowy

POZIOM PRZEDMIOTU: podstawowy

ROK STUDIÓW/SEMESTR: rok I i II / semestr 1, 2, 3 i 4 — po 2 godziny tygodniowo

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 pkt. za każdy semestr

METODY NAUCZANIA: wykłady, ćwiczenia, praca własna, korekty indywidualne, wspólne omówienia prac

JĘZYK WYKŁADOWY: polski

WYMAGANIA WSTĘPNE: podstawowa znajomość programów z pakietu Adobe: InDesign i Photoshop

CELE PRZEDMIOTU: Zapoznanie studentów z elementami warunkującymi postrzeganie i tworzenie znaków literowych. Uświadomienie studentom abstrakcyjnego charakteru litery i możliwości ksztaltowania ekspresji formy litery. Zapoznanie studentów z konstrukcja i proporcjami litery łacińskiej. Zdobycie umiejętności: kreowania formy litery; tworzenia, prostych, uporządkowanych układów i kompozycji literniczych z uwzględnieniem takich problemów, jak: czytelność ideogramu litery, jej konstrukcja, rytm i zgodność zespołu literniczego oraz zależność „treść – forma”. Zdobycie umiejętności tworzenia prostych układów typograficznych i poznanie podstawowych zasad typografii. Nabycie podstawowych umiejętności składu tekstu w programie do edycji tekstów InDesign oraz przygotowania do druku (impozycja). Zapoznanie studentów z rodzajami i przeznaczeniem krojów pisma oraz zdobycie umiejętności stosowania ich w praktyce. Atrakcyjność a funkcjonalność krojów pisma – wstęp do projektowania fontów.

TREŚCI MERYTORYCZNE: Podstawowe informacje o genezie, historii i rodzajach pisma łacińskiego. Konstrukcja i funkcja litery łacińskiej. Rozwój formy litery łacińskiej i jego uwarunkowania. Definicja typografii, podstawowe zasady i pojęcia używane w typografii. Rodzaje krojów pisma i ich zastosowanie.

METODY OCENY: Każde ćwiczenie wykonane w ustalonym terminie jest oceniane osobno. Sprawdzian przekazywanej wiedzy w postaci rozmowy lub testu zakończony jest osobną oceną. Przy ocenianiu studentów na koniec semestru brane są pod uwagę oceny za poszczególne cwiczenia, ocena za sprawdzian wiedzy teoretycznej, zaangażowanie, rzetelność i stopień kreatywności. Frekwencja – opuszczenie wiecej niż 2 zajęć bez usprawiedliwienia może spowodować obniżenie oceny lub niezaliczenie semestru.

OBOWIĄZKOWE LEKTURY:
Tibor Szanto „Pismo i styl”

Hans Peter Willberg i Friedrich Forssman „Pierwsza pomoc w typografii”
Adrian Frutiger „Człowiek i jego znaki”

MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, ul. Karmelicka 16, Pracownia Liternictwa i Typografii – sala nr 12, I p., tel: 12 29 26 286 wewnętrzny 51, e-mail: pracownia.liternictwa@gmail.com strona www: http://liternictwo.asp.krakow.pl/

DODATKOWE KONSULTACJE: Dodatkowe konsultacje odbywają się w sali 12. Termin konsultacji należy uzgodnić z asystentką lub kierownikiem Pracowni.

ROK III — Jednolite Studia Magisterskie

NAZWA PRZEDMIOTU: LITERNICTWO I TYPOGRAFIA

KOD PRZEDMIOTU: 03.5/J-5-0-GP-42-S

PROWADZĄCY KURS: prof. Wojciech Regulski, dr Aleksandra Toborowicz, Paweł Krzywdziak

TYP PRZEDMIOTU: fakultatywny

POZIOM PRZEDMIOTU: zaawansowany

ROK STUDIÓW/SEMESTR: rok III, semestr 5, 6

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 pkt.

METODY NAUCZANIA: wykłady, ćwiczenia, praca własna, korekty zbiorowe i indywidualne

JĘZYK WYKŁADOWY: polski

WYMAGANIA WSTĘPNE: Minimum dobra ocena z liternictwa na roku I i II. (lub znajomość problematyki literniczej i realizacje liternicze oraz typograficzne na podstawie portfolio). Umiejętność poslugiwania sie programami graficznymi CorelDraw X-3 Graphics Suite oraz/lub Adobe Creative Suite: InDesign, Photoshop, Illustrator w stopniu pozwalajacym na samodzielną pracę.

CELE PRZEDMIOTU: Doskonalenie umiejętności kreacji znaku literniczego, tworzenia zamierzonych układów literniczych o założonym z góry sposobie oddziaływania; projektowanie znaków literniczych, logotypów, plakatów typograficznych, kalendarzy itp. oraz nowych krojów pisma. Pogłębianie umiejętności posługiwania się typografią jako świadomym środkiem wyrazu. Poszukiwanie nowych obszarów funkcjonowania litery (np. animacja, strony internetowe, działania w przestrzeni, działania interaktywne).

TREŚCI MERYTORYCZNE: Nauka umiejętności posługiwania sie programami TypeTool lub FontLab Studio. Zarys historii typografii. Stosowanie litery w projektowaniu graficznym. Określanie założeń projektowych.

METODY OCENY: Przy ocenianiu studentów na koniec semestru brane są pod uwagę oceny za poszczególne ćwiczenia, zaangażowanie, stopień kreatywności, jakość artystyczna prac, ich funkcjonalność, rzetelność wykonania i sposób prezentacji. Frekwencja – opuszczenie wiecej niż 2 zajęć bez usprawiedliwienia może spowodować obniżenie oceny lub niezaliczenie semestru.

ZALECANE LEKTURY:
Robert Chwalowski „Typografia typowej książki”

Jacek Mrowczyk – „Niewielki Słownik Typograficzny”
Piotr Rypson „Książki i Strony”
Hans Peter Willberg i Friedrich Forssman „Pierwsza pomoc w typografii”

Krzysztof Tyczkowski „Lettera Magica”

Robert Bringhurst – „Elementarz stylu w typografii”,

James Felici – „Kompletny przewodnik po Typografii”,

czasopisma: Typo, 2+3D

MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, ul. Karmelicka 16, Pracownia Liternictwa i Typografii – sala nr 12, I p., tel: 12 29 26 286 wewnętrzny 51, e-mail: pracownia.liternictwa@gmail.com strona www: http://liternictwo.asp.krakow.pl/

DODATKOWE KONSULTACJE: Dodatkowe konsultacje odbywają się w sali 12. Termin konsultacji należy uzgodnić z asystentką lub kierownikiem Pracowni.

ROK IV — Jednolite Studia Magisterskie

NAZWA PRZEDMIOTU: LITERNICTWO I TYPOGRAFIA

KOD PRZEDMIOTU: 03.5/J-5-0-GP-42-S

PROWADZĄCY KURS: prof. Wojciech Regulski, dr Aleksandra Toborowicz, Paweł Krzywdziak

TYP PRZEDMIOTU: fakultatywny

POZIOM PRZEDMIOTU: zaawansowany

ROK STUDIÓW/SEMESTR: rok IV, semestr 7 i 8

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6 lub 12 pkt.

METODY NAUCZANIA: wykłady, ćwiczenia, praca własna, korekty zbiorowe i indywidualne

JĘZYK WYKŁADOWY: polski

WYMAGANIA WSTĘPNE: Zaawansowana znajomosc problematyki literniczej i typograficznej, realizacje liternicze i typograficzne udokumentowane wlasnym portfolio. Umiejętność posługiwania sie programami graficznymi CorelDraw X-3 Graphics Suite i/lub Adobe Creative Suite: Photoshop, InDesign, Illustrator oraz TypeTool lub FontLab Studio w stopniu zaawansowanym.

CELE PRZEDMIOTU: Nauka profesjonalnego projektowania litery (w tym znaków literniczych, napisów firmowych, fontów) i tworzenia układów literniczych o określonej funkcji. Nabycie umiejętności profesjonalnego i twórczego wykorzystania ekspresji litery autorskiej i gotowej w rozwiązaniach o charakterze artystycznym lub projektowym (plakaty, opakowania, reklama – liternicze i typograficzne). Poszukiwanie nowych funkcji i zastosowań litery.

TREŚCI MERYTORYCZNE: Pogłębianie wiadomości z zakresu historii pisma i typografii. Podwójna funkcja litery jako nośnika informacji (treść – forma). Funkcja litery w projektach graficznych.Wyznaczanie granic czytelności układów literniczych.

METODY OCENY: Ocena na koniec semestru uwzględnia zaangażowanie i kreatywną postawę studenta w całym semestrze, perfekcje warsztatowa, jakość artystyczna oraz funkcjonalność i atrakcyjność wykonanych prac i sposób ich prezentacji. Frekwencja – opuszczenie wiecej niż 2 zajęć bez usprawiedliwienia może spowodować obniżenie oceny lub niezaliczenie semestru.

ZALECANE LEKTURY:

Bror Zachrisson — „Studia nad czytelnoscia druku”,

Robert Bringhurst – „Elementarz stylu w typografii”,

James Felici – „Kompletny przewodnik po Typografii”,

czasopisma: Typo, 2+3D

MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, ul. Karmelicka 16, Pracownia Liternictwa i Typografii – sala nr 12, I p., tel: 12 29 26 286 wewnętrzny 51, e-mail: pracownia.liternictwa@gmail.com strona www: http://liternictwo.asp.krakow.pl/

DODATKOWE KONSULTACJE: Dodatkowe konsultacje odbywają się w sali 12. Termin konsultacji należy uzgodnić z asystentką lub kierownikiem Pracowni.

ROK V — Jednolite Studia Magisterskie

NAZWA PRZEDMIOTU: LITERNICTWO I TYPOGRAFIA

KOD PRZEDMIOTU: 03.5/J-5-0-GP-42-S

PROWADZĄCY KURS: prof. Wojciech Regulski, dr Aleksandra Toborowicz, Paweł Krzywdziak

TYP PRZEDMIOTU: fakultatywny

POZIOM PRZEDMIOTU: zaawansowany, profesjonalny

ROK STUDIÓW/SEMESTR: rok V, semestr 9 i 10

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 8 lub 16/24 pkt.

METODY NAUCZANIA: wykłady, ćwiczenia, praca własna, korekty zbiorowe i indywidualne

JĘZYK WYKŁADOWY: polski

WYMAGANIA WSTĘPNE: Zaawansowana znajomość problematyki literniczej i typograficznej, realizacje liternicze i typograficzne udokumentowane własnym portfolio. Umiejętność posługiwania się programami graficznymi CorelDraw X-3 Graphics Suite i/lub Adobe Creative Suite: Photoshop, InDesign, Illustrator oraz FontLab Studio, program do animacji np. Flash w stopniu zaawansowanym.

CELE PRZEDMIOTU: Twórcze, eksperymentalne lub badawcze wykorzystanie nabytych wcześniej umiejętności profesjonalnych działań z uzyciem litery autorskiej lub gotowej. Poszukiwanie nowych funkcji i zastosowań litery. Przygotowanie do pracy dyplomowej z zakresu liternictwa i typografii.

TREŚCI MERYTORYCZNE: Na czym polega profesjonalizm. Litera w przestrzeni, animacja i interaktywność. Precyzyjne okreslenie zalozen pracy dyplomowej i jej harmonogramu.

METODY OCENY: Przy ocenianiu studentów brane jest pod uwage zaangażowanie, stopień profesjonalizmu działań i kreatywnej postawy studenta w całym semestrze. Frekwencja – opuszczenie wiecej niż 2 zajęć bez usprawiedliwienia może spowodować obniżenie oceny lub niezaliczenie semestru.

ZALECANE LEKTURY:

Bror Zachrisson — „Studia nad czytelnoscia druku”,

Robert Bringhurst – „Elementarz stylu w typografii”,

James Felici – „Kompletny przewodnik po Typografii”,

czasopisma: Typo, 2+3D

MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, ul. Karmelicka 16, Pracownia Liternictwa i Typografii – sala nr 12, I p., tel: 12 29 26 286 wewnętrzny 51, e-mail: pracownia.liternictwa@gmail.com strona www: http://liternictwo.asp.krakow.pl/

DODATKOWE KONSULTACJE: Dodatkowe konsultacje odbywają się w sali 12. Termin konsultacji należy uzgodnić z asystentką lub kierownikiem Pracowni.

STUDIA NIESTACJONARNE

ROK I  — Niestacjonarne Studia 1 Stopnia (Licencjat)

NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY LITERNICTWA I TYPOGRAFII

KOD PRZEDMIOTU: 03.5/L-5-0-GP-45-N

PROWADZĄCY KURS: prof. Wojciech Regulski, dr Aleksandra Toborowicz

TYP PRZEDMIOTU: obowiązkowy

POZIOM PRZEDMIOTU: podstawowy

ROK STUDIÓW/SEMESTR: rok I / semestr 1 i 2, — po 2 godziny tygodniowo

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 pkt. za każdy semestr

METODY NAUCZANIA: wykłady, ćwiczenia, praca własna, korekty indywidualne, wspólne omówienia prac

JĘZYK WYKŁADOWY: polski

WYMAGANIA WSTĘPNE: podstawowa znajomość programów z pakietu Adobe: InDesign i Photoshop

CELE PRZEDMIOTU: Zapoznanie studentów z elementami warunkującymi postrzeganie i tworzenie znaków literowych. Uświadomienie studentom abstrakcyjnego charakteru litery i możliwości ksztaltowania ekspresji formy litery. Zapoznanie studentów z konstrukcja i proporcjami litery łacińskiej. Zdobycie umiejętności: kreowania formy litery; tworzenia, prostych, uporządkowanych układów i kompozycji literniczych z uwzględnieniem takich problemów, jak: czytelność ideogramu litery, jej konstrukcja, rytm i zgodność zespołu literniczego oraz zależność „treść – forma”. Zdobycie umiejętności tworzenia prostych układów typograficznych i poznanie podstawowych zasad typografii. Nabycie podstawowych umiejętności składu tekstu w programie do edycji tekstów InDesign.

TREŚCI MERYTORYCZNE: Podstawowe informacje o genezie, historii i rodzajach pisma łacińskiego. Konstrukcja i funkcja litery łacińskiej. Rozwój formy litery łacińskiej i jego uwarunkowania. Definicja typografii, podstawowe zasady i pojęcia używane w typografii.

METODY OCENY: Każde ćwiczenie wykonane w ustalonym terminie jest oceniane osobno. Sprawdzian przekazywanej wiedzy w postaci rozmowy lub testu zakończony jest osobną oceną. Przy ocenianiu studentów na koniec semestru brane są pod uwagę oceny za poszczególne cwiczenia, ocena za sprawdzian wiedzy teoretycznej, zaangażowanie, rzetelność i stopień kreatywności. Frekwencja – opuszczenie wiecej niż 2 zajęć bez usprawiedliwienia może spowodować obniżenie oceny lub niezaliczenie semestru.

OBOWIĄZKOWE LEKTURY:
Tibor Szanto „Pismo i styl”

Hans Peter Willberg i Friedrich Forssman „Pierwsza pomoc w typografii”
Adrian Frutiger „Człowiek i jego znaki”

MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, ul. Karmelicka 16, Pracownia Liternictwa i Typografii – sala nr 12, I p., tel: 12 29 26 286 wewnętrzny 51, e-mail: pracownia.liternictwa@gmail.com strona www:  http://liternictwo.asp.krakow.pl/

DODATKOWE KONSULTACJE: Dodatkowe konsultacje odbywają się w sali 12. Termin konsultacji należy uzgodnić z asystentką lub kierownikiem Pracowni.

ROK II  — Niestacjonarne Studia 1 Stopnia (Licencjat)

NAZWA PRZEDMIOTU: LITERNICTWO I TYPOGRAFIA

KOD PRZEDMIOTU: 03.5/L-5-0-GP-42-N

PROWADZĄCY KURS: prof. Wojciech Regulski, dr Aleksandra Toborowicz

TYP PRZEDMIOTU: fakultatywny

POZIOM PRZEDMIOTU: zaawansowany

ROK STUDIÓW/SEMESTR: rok II, semestr 3 i 4 — 3 godz. tygodniowo

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6 pkt.

METODY NAUCZANIA: wykłady, ćwiczenia, praca własna, korekty indywidualne

JĘZYK WYKŁADOWY: polski

WYMAGANIA WSTĘPNE: Minimum dobra ocena z podstaw liternictwa i typografii / Znajomość problematyki literniczej i typograficznej na poziomie podstawowym. Umiejętność posługiwania się programami graficznymi CorelDraw X-3 Graphics Suite oraz/lub Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign)w stopniu pozwalajacym na samodzielną pracę.

CELE PRZEDMIOTU: Doskonalenie umiejętności kreacji znaku literniczego, tworzenia zamierzonych układów literniczych o założonym z góry sposobie oddziaływania; projektowanie znaków literniczych, logotypów, plakatów typograficznych, kalendarzy itp. oraz nowych krojów pisma. Pogłębianie umiejętności posługiwania się typografią jako świadomym środkiem wyrazu. Nauka programu Type Tool lub FontLab Studio.

TREŚCI MERYTORYCZNE: Zarys historii typografii. Stosowanie litery w projektowaniu graficznym. Określanie założeń projektowych.

METODY OCENY: Przy ocenianiu studentów na koniec semestru brane są pod uwagę oceny za poszczególne ćwiczenia, zaangażowanie, stopień kreatywności, jakość artystyczna prac, ich funkcjonalność, rzetelność wykonania i sposób prezentacji. Frekwencja – opuszczenie wiecej niż 2 zajęć bez usprawiedliwienia może spowodować obniżenie oceny lub niezaliczenie semestru.

ZALECANE LEKTURY:

Jacek Mrowczyk – „Niewielki slownik typograficzny”,

Piotr Rypson – „Ksiazki i strony”,

Krzysztof Tyczkowski – „Lettera Magica”, „Elementarz stylu w typografii” – Robert Bringhurst,

czasopisma: Typo, 2+3D.

MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, ul. Karmelicka 16, Pracownia Liternictwa i Typografii – sala nr 12, I p., tel: 12 29 26 286 wewnętrzny 51, e-mail: pracownia.liternictwa@gmail.com strona www: http://liternictwo.asp.krakow.pl/

DODATKOWE KONSULTACJE: Dodatkowe konsultacje odbywają się w sali 12. Termin konsultacji należy uzgodnić z asystentką lub kierownikiem Pracowni.

ROK III — Niestacjonarne Studia 1 Stopnia (Licencjat)

NAZWA PRZEDMIOTU: LITERNICTWO I TYPOGRAFIA

KOD PRZEDMIOTU: 03.5/L-5-0-GP-42-N

PROWADZĄCY KURS: prof. Wojciech Regulski, dr Aleksandra Toborowicz

TYP PRZEDMIOTU: fakultatywny

POZIOM PRZEDMIOTU: zaawansowany

ROK STUDIÓW/SEMESTR: rok III, semestr 5, 6 — 3 lub 6 godz. (5 semestr); 5 lub 10 godz. (6 semestr)

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6 lub 12pkt. (5 semestr) / 5 lub 10pkt. (6 semestr)

METODY NAUCZANIA: wykłady, ćwiczenia, praca własna, korekty zbiorowe i indywidualne

JĘZYK WYKŁADOWY: polski

WYMAGANIA WSTĘPNE: Minimum dobra ocena z liternictwa na roku I i II, / lub znajomość problematyki literniczej i realizacje liternicze oraz typograficzne na podstawie portfolio. Umiejętność poslugiwania sie programami graficznymi CorelDraw X-3 Graphics Suite oraz/lub Adobe Creative Suite: InDesign, Photoshop, Illustrator w stopniu pozwalajacym na samodzielną pracę. Znajomość programu Type Tool lub FontLab Studio na poziomie podstawowym.

CELE PRZEDMIOTU: Doskonalenie umiejętności kreacji znaku literniczego, tworzenia zamierzonych układów literniczych o założonym z góry sposobie oddziaływania; projektowanie znaków literniczych, logotypów, plakatów typograficznych, kalendarzy itp. oraz nowych krojów pisma. Pogłębianie umiejętności posługiwania się typografią jako świadomym środkiem wyrazu. Poszukiwanie nowych obszarów funkcjonowania litery (np. animacja, strony internetowe, działania w przestrzeni, działania interaktywne). Przygotowanie i realizacja pokazu dyplomowego.

TREŚCI MERYTORYCZNE: Doskonalenie umiejętności posługiwania sie programami TypeTool lub FontLab Studio. Zarys historii typografii. Stosowanie litery w projektowaniu graficznym. Określanie założeń projektowych.

METODY OCENY: Przy ocenianiu studentów na koniec semestru brane są pod uwagę oceny za poszczególne ćwiczenia, zaangażowanie, stopień kreatywności, jakość artystyczna prac, ich funkcjonalność, rzetelność wykonania i sposób prezentacji. Frekwencja – opuszczenie wiecej niż 2 zajęć bez usprawiedliwienia może spowodować obniżenie oceny lub niezaliczenie semestru.

ZALECANE LEKTURY:
Robert Chwalowski „Typografia typowej książki”

Jacek Mrowczyk – „Niewielki Słownik Typograficzny”
Piotr Rypson „Książki i Strony”
Hans Peter Willberg i Friedrich Forssman „Pierwsza pomoc w typografii”

Krzysztof Tyczkowski „Lettera Magica”

Robert Bringhurst – „Elementarz stylu w typografii”,

James Felici – „Kompletny przewodnik po Typografii”,

czasopisma: Typo, 2+3D

MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, ul. Karmelicka 16, Pracownia Liternictwa i Typografii – sala nr 12, I p., tel: 12 29 26 286 wewnętrzny 51, e-mail: pracownia.liternictwa@gmail.com strona www: liternictwo.com.pl, http://liternictwo.asp.krakow.pl/

DODATKOWE KONSULTACJE: Dodatkowe konsultacje odbywają się w sali 12. Termin konsultacji należy uzgodnić z asystentką lub kierownikiem Pracowni.

ROK I — Niestacjonarne Studia 2 Stopnia (magisterskie)

NAZWA PRZEDMIOTU: LITERNICTWO I TYPOGRAFIA

KOD PRZEDMIOTU: 03.5/M-5-0-GP-42-N

PROWADZĄCY KURS: prof. Wojciech Regulski, dr Aleksandra Toborowicz

TYP PRZEDMIOTU: fakultatywny

POZIOM PRZEDMIOTU: zaawansowany

ROK STUDIÓW/SEMESTR: rok I, semestr 1 i 2 — 5 lub 10 godzin

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 lub 10 pkt.

METODY NAUCZANIA: wykłady, ćwiczenia, praca własna, korekty zbiorowe i indywidualne

JĘZYK WYKŁADOWY: polski

WYMAGANIA WSTĘPNE: Dyplom licencjacki z zakresu liternictwa i typografii z oceną co najmniej dobrą, zaawansowana znajomość problematyki literniczej i typograficznej, realizacje liternicze i typograficzne udokumentowane własnym portfolio. Umiejętność posługiwania sie programami graficznymi CorelDraw X-3 Graphics Suite i/lub Adobe Creative Suite: Photoshop, InDesign, Illustrator oraz TypeTool lub FontLab Studio w stopniu zaawansowanym.

CELE PRZEDMIOTU: Nauka profesjonalnego projektowania litery (w tym znaków literniczych, napisów firmowych, fontów) i tworzenia układów literniczych o określonej funkcji. Nabycie umiejętności profesjonalnego i twórczego wykorzystania ekspresji litery autorskiej i gotowej w rozwiązaniach o charakterze artystycznym lub projektowym (plakaty, opakowania, reklama – liternicze i typograficzne). Poszukiwanie nowych funkcji i zastosowań litery (przestrzeń, animacja, interaktywność itp.).

TREŚCI MERYTORYCZNE: Pogłębianie wiadomości z zakresu historii pisma i typografii. Podwójna funkcja litery jako nośnika informacji (treść – forma). Funkcja litery w projektach graficznych.Wyznaczanie granic czytelności układów literniczych.

METODY OCENY: Ocena na koniec semestru uwzględnia zaangażowanie i kreatywną postawę studenta w całym semestrze, perfekcje warsztatowa, jakość artystyczna oraz funkcjonalność i atrakcyjność wykonanych prac i sposób ich prezentacji. Frekwencja – opuszczenie wiecej niż 2 zajęć bez usprawiedliwienia może spowodować obniżenie oceny lub niezaliczenie semestru.

ZALECANE LEKTURY:

Bror Zachrisson — „Studia nad czytelnoscia druku”,

Robert Bringhurst – „Elementarz stylu w typografii”,

James Felici – „Kompletny przewodnik po Typografii”,

czasopisma: Typo, 2+3D

MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, ul. Karmelicka 16, Pracownia Liternictwa i Typografii – sala nr 12, I p., tel: 12 29 26 286 wewnętrzny 51, e-mail: pracownia.liternictwa@gmail.com strona www: http://liternictwo.asp.krakow.pl/

DODATKOWE KONSULTACJE: Dodatkowe konsultacje odbywają się w sali 12. Termin konsultacji należy uzgodnić z asystentką lub kierownikiem Pracowni.

ROK II — Niestacjonarne Studia 2 Stopnia (magisterskie)

NAZWA PRZEDMIOTU: LITERNICTWO I TYPOGRAFIA

KOD PRZEDMIOTU: 03.5/M-5-0-GP-42-N

PROWADZĄCY KURS: prof. Wojciech Regulski, dr Aleksandra Toborowicz

TYP PRZEDMIOTU: fakultatywny

POZIOM PRZEDMIOTU: zaawansowany, profesjonalny

ROK STUDIÓW/SEMESTR: rok II, semestr 3 i 4 — 8 lub 16 godz. (3 semestr) / 16 godzin (4 semestr)

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 8 lub 16 (3 semestr) / 8 pkt (4 semestr) pkt.

METODY NAUCZANIA: wykłady, ćwiczenia, praca własna, korekty zbiorowe i indywidualne

JĘZYK WYKŁADOWY: polski

WYMAGANIA WSTĘPNE: Zaawansowana znajomość problematyki literniczej i typograficznej, realizacje liternicze i typograficzne udokumentowane własnym portfolio. Umiejętność posługiwania się programami graficznymi CorelDraw X-3 Graphics Suite i/lub Adobe Creative Suite: Photoshop, InDesign, Illustrator oraz FontLab Studio, program do animacji np. Flash w stopniu zaawansowanym.

CELE PRZEDMIOTU: Twórcze, eksperymentalne lub badawcze wykorzystanie nabytych wcześniej umiejętności profesjonalnych działań z uzyciem litery autorskiej lub gotowej. Poszukiwanie nowych funkcji i zastosowań litery. Przygotowanie do pracy dyplomowej z zakresu liternictwa i typografii.

TREŚCI MERYTORYCZNE: Na czym polega profesjonalizm. Litera w przestrzeni, animacja i interaktywność. Precyzyjne określenie założeń pracy dyplomowej i jej harmonogramu.

METODY OCENY: Przy ocenianiu studentów brane jest pod uwage zaangażowanie, stopień profesjonalizmu działań i kreatywnej postawy studenta w całym semestrze. Frekwencja – opuszczenie wiecej niż 2 zajęć bez usprawiedliwienia może spowodować obniżenie oceny lub niezaliczenie semestru.

ZALECANE LEKTURY:

Bror Zachrisson — „Studia nad czytelnoscia druku”,

Robert Bringhurst – „Elementarz stylu w typografii”,

James Felici – „Kompletny przewodnik po Typografii”,

czasopisma: Typo, 2+3D

MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, ul. Karmelicka 16, Pracownia Liternictwa i Typografii – sala nr 12, I p., tel: 12 29 26 286 wewnętrzny 51, e-mail: pracownia.liternictwa@gmail.com strona www: http://liternictwo.asp.krakow.pl/

DODATKOWE KONSULTACJE: Dodatkowe konsultacje odbywają się w sali 12. Termin konsultacji należy uzgodnić z asystentką lub kierownikiem Pracowni.

INFORMACJE DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW WYDZIALU GRAFIKI STUDIUJĄCYCH W PRACOWNI LITERNICTWA I TYPOGRAFII

WARUNKI ODBIORU PRAC KURSOWYCH

Praca kursowa może zostać odebrana jeśli:

— została wykonana zgodnie z przyjętymi założeniami (został osiągnięty założony cel)

— posiada odpowiedni poziom artystyczny,

— została rzetelnie wykonana i atrakcyjnie zaprezentowana,

— w przypadku realizacji pracy przy użyciu komputera wymagana jest dodatkowo dokumentacja elektroniczna (TIFF płaski, JPG, PDF) w skali 1:1, rozdzielczosc 250 dpi dla prac do A-4 i 120 dpi dla prac wiekszych niz A-4.

ZAKRES PRAC DYPLOMOWYCH

Praca dyplomowa winna być kompleksowym opracowaniem graficznym, którego istota jest twórcze i nowatorskie rozwiązanie liternicze/typograficzne/projektowe. Precyzyjne, pisemne określenie założen, zakresu, tematu i harmonogramu pracy dyplomowej stanowi podstawę dopuszczenia pracy do realizacji.

WYMAGANA METODA PRACY PRZY REALIZACJI ZADAN SPECJALISTYCZNYCH I PRAC DYPLOMOWYCH

— Precyzyjne określenie i uzasadnienie wyboru tematu i tresci zadania.

— Szczególowa analiza wybranego tematu.

— Precyzyjne określenie celu zamierzenia projektowego.

— Analiza istniejacych rozwiązań pokrewnych.

— Określenie grupy docelowej.

— Wybór i uzasadnienie wyboru środków wyrazu.

— Pomysł formalny – środki artystyczne – projekt wstepny.

— Weryfikacja projektu wstepnego z zalozeniami projektowymi – ocena funkcji i wartości artystycznych projektu.

— Określenie sposobu prezentacji projektu.

— Realizacja projektu.

ZADANIA:
rok I
rok II
rok III
rok IV
rok V